Regulamin e-sklepu BunnyMommy.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Dostawa i jej koszty
 6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Postanowienia końcowe
pngguru.com (1)
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona https://bunnymommy.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://bunnymommy.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://bunnymommy.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://bunnymommy.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  2. USŁUGODAWCA – Klaudia Wołoszyk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą BUNNY MOMMY Klaudia Wołoszyk, adres siedziby: Os.Konstytucji 3 Maja 21/7 83-200 Starogard Gdański, adres do doręczeń: Ul.Chojnicka 4, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5922281582, REGON: 386537034, BDO: 000552911, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@bunnymommy.pl, tel. 690 601 063.
  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: zakup towarów na odległość.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. DOSTAWA I JEJ KOSZTY
  • Zamówione towary bunnymommy.pl wyśle na Twój adres zamieszkania lub inny adres podany przez Ciebie przy składaniu zamówienia na terenie Polski. Nie realizujemy wysyłek zagranicznych. Staramy się zrealizować i dostarczyć Twoje zamówienie w ciągu 2-3dni roboczych od momentu zaksięgowania przez nas Twojej płatności za zamówienie. Koszt dostawy zależny jest od wyboru metody dostawy przy składaniu zamówienia w panelu zamówienia. Opcje wysyłki to:
-kurier Inpost 16,99zł

-kurier Inpost pobranie 20,98zł

-paczkomaty Inpost 15,99zł

-odbiór osobisty 0zł (odbiór osobisty jest możliwy pod adresem ul.Chojnicka 4, 83-200 Starogard Gdański, w godzinach 9:00-16:00 w dni robocze po otrzymaniu informacji, że zamówienie jest już skompletowane, zazwyczaj zostaje wysyłany SMS.

-paczka dla Sopockiego Uszakowa 0zł (ta metoda wysyłki powoduje, że wszystkie towary, za które kupujący zapłaci są wysyłane na nasz koszt do fundacji Stowarzyszenie Pomocy Królikom oddział Sopockie Uszakowo pod adresem ul. Artura Grottgera 18,
81-809 Sopot)

Paczkomaty Inpost to 16,99zł dla towarów do 25kg oraz wielkości kartonu 41x38x64cm. Gdy waga lub rozmiar kartonu zostanie przekroczony naliczane są dodatkowe koszty w porozumieniu z zamawiającym. Dlatego przy większych zamówieniach bezpieczniej jest wybrać opcję dostawy kurierem Inpost, ponieważ wielkość kartonu w tym przypadku to najdłuższy bok nie może przekraczać 120cm, a łączna liczba boków 220cm i waga 25kg.

W przypadku wybrania metody wysyłki kurier Inpost za pobraniem trzeba liczyć się z tym, że w przypadku nieodebrania paczki wysyłamy wezwanie do zapłaty za poniesione przez nasz koszty, więc wysyłkę 20,98zł oraz jej zwrot do nas, czyli 100% kwoty wysyłki, więc łączna kwota, którą będzie obarczony kupujący, który nie odbierze przesyłki wyniesie 41,96zł.

6.WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Na zgłoszenie chęci zwrotu towaru masz 14dni, proszę zgłaszać taką ewentualność pod adresem biuro@bunnymommy.pl. 
  2. Przez kolejne 14dni musisz odesłać nam zwracany towar wraz z wypełnionym prawidłowo formularzem zwrotu na adres: Chojnicka 4, 83-200 Starogard Gdański (zwroty wysyłane za pobraniem lub na inny adres nie będą odbierane).
  3. Po otrzymaniu przez nas zwracanego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu zwrócimy Ci na podane przez Ciebie konto bankowe lub za pośrednictwem Przelwy24 środki  za zakup zwracanych towarów oraz zwrot najniższej kwoty wysyłki w przypadku zwrotu całego zamówienia.
  4. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, czyli opakowanie nie może być otwarte, a produkt nosić śladów użytkowania.
  5. Nie ma możliwości zwrotu towarów na indywidualne zamówienie.

7.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bunnymommy.pl
    2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
8.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://bunnymommy.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://bunnymommy.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://bunnymommy.pl/, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://bunnymommy.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Przewiń do góry